A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az M-gel Hungary Kft. által üzemeltetett, a Dia-Wellness márka https://www.facebook.com/DiaWellness Facebook, https://www.instagram.com/diawellness Instagram és https://www.tiktok.com/@diawellnesstermekek TikTok oldalán, illetve Facebook csoportjaiban megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője a M-gel Hungary Kft.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• az M-gel Hungary Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása
A Játékban a leírását és feltételeit mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

3. A Játék időtartama
A játék időtartamát mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

4. Nyeremények
A nyereményt mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.

5. Sorsolás
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, az M-gel Hungary Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, vagy megbízott munkatársai előtt. Módját mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.

6. Nyertesek értesítése
A nyertest minden esetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna értesítést, de a közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a megrendeles@m-gel.hu e-mail címen neve, postacíme, telefonszáma megírásával. Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő. A visszaigazolást követően az adminisztratív feladatok egy-két hónapig is elhúzódhatnak.

8. A nyeremények kézbesítése
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az M-gel Hungary Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy – megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a M-gel Hungary Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az M-gel Hungary Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.
A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében adott esetben az M-gel Hungary Kft. kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek, a DHL Express Magyarország Kft-nek, vagy a GLS Hungary Kft-nek. A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az M-gel Hungary Kft. székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy az M-gel Hungary Kft. termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését az M-gel Hungary Kft.-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.  Az M-gel Hungary Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Adatkezelés a social media (Facebook, Instagram) posztokra vonatkozóan
Amennyiben a játékkiírásban a részvétel feltétele, hogy a Dia-Wellness hashtag-ként a posztban megjelenjen, a poszt tartalmát az M-gel Hungary Kft. szabadon használhatja, megoszthatja weboldalán, online felületein a posztoló nevének említésével.

11. Felelősségkizárás
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért az M-gel Hungary Kft. nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az M-gel Hungary Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Az M-gel Hungary Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az M-gel Hungary Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az M-gel Hungary Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) az M-gel Hungary Kft. az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest,2021. január 14.