1. Általános rendelkezések

Az m-GEL Hungary Kft (1044 Bp. Megyeri út 76., Tel: 06-1-207-80-45, e-mail: ugyfelszolgalat@m-gel.hu) által üzemeltetett webáruház az m-GEL Hungary Kft interneten elérhető termékkatalógusa, amely az m-GEL Hungary Kft által forgalmazott cukrászati és sütőipar alapanyagokat kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az  m-GEL Hungary Kft és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést az m-GEL Hungary Kft írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Az m-GEL Hungary Kft kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az m-GEL Hungary Kft (1044 Bp. Megyeri út 76. adósz: 12310076-2-41), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az m-GEL Hungary Kft csak a  www.dia-wellness.com oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az m-GEL Hungary Kft ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Az m-GEL Hungary Kft a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A regisztrációban hozzájárul ahhoz, hogy adatait az m-GEL Hungary Kft nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény és a GDPR törvény előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el Önnek. Tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

3. Árak

Az m-GEL Hungary Kft webáruházának terméklistájában feltüntetett ár az adott termék fogyasztói ára, melynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. A termék árát terheli még ezen túl a házhozszállítás és utánvét költsége.

4. Szállítási és fizetési feltételek

A vevő előreutalással, vagy utánvéttel kérheti a termék(ek) kiszállítását, illetve fizethet a weboldalon keresztül bankkártyával. Az m-GEL Hungary Kft a vevő által utánvéttel megrendelt árukat a visszaigazolást követő 7 munkanapon belül a GLS Futárszolgálat segítségével, a vevő által megadott címre szállítja. A termékek ellenértéke, a szállítási és utánvételi díj a megrendelt termék átvételekor fizetendő.

4.1 Szállítási költségek, ingyenes kiszállítás

Szállítási költségek:

Megnevezés Nettó ár 2023 Bruttó ár 2023
Utánvét 398 506
Postaköltség 3kg-ig 1542 1959
Postaköltség 5kg-ig 1587 2016
Postaköltség 10kg-ig 1694 2152
Postaköltség 15kg-ig 1769 2246
Postaköltség 20kg-ig 1906 2420
Postaköltség 25kg-ig 2105 2673
Postaköltség 30kg-ig 2268 2880
Postaköltség 40kg-ig 3093 3928

30.000,- Ft feletti rendelés esetén a csomag súlyától függetlenül INGYENES a házhoz szállítás!

Adószámos vevőink esetében ez az értékhatár nettó 70.000 Ft.

Az m-GEL Hungary Kft a vevő által előreutalással megrendelt árukat a termék ellenértékét és a szállítási díjat tartalmazó átutalási számlán szereplő végösszeg az eladó bankszámlájára történő megérkezést követő 7 munkanapon belül a GLS Futárszolgálat segítségével, a vevő által megadott címre szállítja. Előre utalásnál kérjük, hogy a vevő által megadott e-mail címre érkező, valamennyi költséget tartalmazó átutalási számla ellenértékét utalja az m-GEL Hungary Kft 11704007-20246792 számú bankszámlaszámára, a számlaszám megjelölésével.

FONTOS!

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy fagylalttölcsért illetve ostyát nem tudunk postán kézbesíteni!

5. Az m-GEL Hungary Kft felelősségvállalása

A webáruház működésével, a kiszállítással és fizetéssel kapcsolatos tudnivalók a webáruház „információk” menüpontjában olvashatók. Az m-GEL Hungary Kft vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) véglegesítésével jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az m-GEL Hungary Kft számára.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés véglegesítésével lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

Az m-GEL Hungary Kft minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.

A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást kizárólag írásban, a vevő nevének, címének, a rendelésazonosító-szám megjelölésével, dátummal ellátva kell az ugyfelszolgalat@m-gel.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt az m-GEL Hungary Kft visszajelezte. A vevőt megillető elállási és felmondási jog esetén a visszaküldés költségét a vevőnek kell viselnie.

A szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül a vevőt megilleti az elállási és felmondási jog. Vevőt nem illeti meg az elállási és felmondási jog olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ha vevő él elállási és felmondási jogával, akkor eladó az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó mindaddig visszatarthatja a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. VEVŐ köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó.

Ebben az esetben az m-GEL Hungary Kft köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a megrendelő viseli.

Mi a teendőm, ha a csomagom megsérül? Az áru csomagolása a feladók felelőssége. A GLS csak abban az esetben fogadja el a kárigényt, ha a dobozon külsérelmi nyom látható, pl. kiszakadt a doboz. A GLS visszaszállítja a csomagot a központba és értesíti a feladót. Abban az esetben, ha a csomag kívülről sérült, kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát. A GLS futár a helyszínen kitölti a kárjegyzőkönyvet.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 Kellékszavatosság: az eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). A kellékszavatosság a vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén is a vevőnek kell bizonyítania, hogy az már a forgalomba hozatalkor megvolt.

Vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződésteljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vevő az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Termékszavatosság: vevő a termék hibái miatt közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól is kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését. Hibás a termék, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal vagy nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek. A termékszavatosság alól a gyártó mentesül, ha a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető a forgalomba hozatalkor. A termékszavatosság csak a forgalomba hozataltól számított 2 évig él. A vevő a gyártóval szemben csak kijavítást, illetve kicserélést kérhet.

Termékszavatossági igényként vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termék hibája esetén vevő kellékszavatossági igényét vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolat” menüpont alatti webes felületen, vagy az ugyfelszolgalat@m-gel.hu e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Eladó és vevő az eladó székhely szerinti Budapesti Békéltető Testületéhez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31).

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

m-GEL Hungary Kft 2020.

 

FONTOS!

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy fagylalttölcsért illetve ostyát nem tudunk postán kézbesíteni!

5. Az m-GEL Hungary Kft felelősségvállalása

A webáruház működésével, a kiszállítással és fizetéssel kapcsolatos tudnivalók a webáruház „információk” menüpontjában olvashatók. Az m-GEL Hungary Kft vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) véglegesítésével jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az m-GEL Hungary Kft számára.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés véglegesítésével lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

Az m-GEL Hungary Kft minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.

A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást kizárólag írásban, a vevő nevének, címének, a rendelésazonosító-szám megjelölésével, dátummal ellátva kell az ugyfelszolgalat@m-gel.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt az m-GEL Hungary Kft visszajelezte. A vevőt megillető elállási és felmondási jog esetén a visszaküldés költségét a vevőnek kell viselnie.

A szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül a vevőt megilleti az elállási és felmondási jog. Vevőt nem illeti meg az elállási és felmondási jog olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ha vevő él elállási és felmondási jogával, akkor eladó az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó mindaddig visszatarthatja a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. VEVŐ köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó.

Ebben az esetben az m-GEL Hungary Kft köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a megrendelő viseli.

Mi a teendőm, ha a csomagom megsérül? Az áru csomagolása a feladók felelőssége. A GLS csak abban az esetben fogadja el a kárigényt, ha a dobozon külsérelmi nyom látható, pl. kiszakadt a doboz. A GLS visszaszállítja a csomagot a központba és értesíti a feladót. Abban az esetben, ha a csomag kívülről sérült, kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát. A GLS futár a helyszínen kitölti a kárjegyzőkönyvet.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 Kellékszavatosság: az eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). A kellékszavatosság a vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén is a vevőnek kell bizonyítania, hogy az már a forgalomba hozatalkor megvolt.

Vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződésteljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vevő az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Termékszavatosság: vevő a termék hibái miatt közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól is kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését. Hibás a termék, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal vagy nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek. A termékszavatosság alól a gyártó mentesül, ha a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető a forgalomba hozatalkor. A termékszavatosság csak a forgalomba hozataltól számított 2 évig él. A vevő a gyártóval szemben csak kijavítást, illetve kicserélést kérhet.

Termékszavatossági igényként vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termék hibája esetén vevő kellékszavatossági igényét vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolat” menüpont alatti webes felületen, vagy az ugyfelszolgalat@m-gel.hu e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Eladó és vevő az eladó székhely szerinti Budapesti Békéltető Testületéhez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31).

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

m-GEL Hungary Kft 2020.